Vad säger Plan- och Bygglagen (PBL)?

I plan- och bygglagen är det byggnadens syfte och dess varaktighet som styr om man behöver bygglov eller inte. PBL gör därför ingen skillnad på stand-by-tält och Campameras förtält. Det enda som skulle kunna göra en skillnad mellan standby-tält och Campamera är om det i områdes-/detaljplanen står att endast förtält tillverkade av väv får användas.